KDV İADESİ TASDİK HİZMETLERİ

KDV iadesi temel olarak, KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin,  vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV‘den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetinden ibarettir.

3568 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilen KDV iade tasdik hizmetleri genel olarak mevzuat ve şirket yasal kayıtları çerçevesinde dönemlik iade KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi, KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi, Mükelleflerin nakden ve mahsuben iade alabilecekleri katma değer vergisinin tespiti, karşıt incelemelerin ve analitik incelemelerin yapılması, işlemlerin mevzuatlar çerçevesinde incelenmesi ve raporlaması hizmetlerini uzman ve deneyimli kadrolarımız ile hızlı ve sonuç odaklı bir şekilde yerine getirmekteyiz.

KDV İadesi hizmetlerimiz;

• Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,

• İhraç kayıtlı satışlar nedeniyle nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,

• İndirimli orana tabi teslimler nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,

• Altın, gümüş veya platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde istisna uygulaması nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,

• Rafinaj faaliyetlerinde istisna uygulaması nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,

• Mal ihracı nedeniyle oluşan KDV iadesi ve mahsuplaşma,

• Hizmet ihracı nedeniyle oluşan KDV iadesi ve mahsuplaşma,

• Petrol Aramaları faaliyetlerinde KDV iadesi ve mahsuplaşma,

• Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki mal teslimleri,

• Altın, gümüş veya platin gibi değerli maden arama faaliyetleriyle işletme ve zenginleştirme işlemlerinde uygulanan istisna nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,

• Türkiye-AB Çerçeve anlaşması kapsamında yapılan teslimler nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma,

• İndirimli orana tabi malların ihraç amaçlı teslimi nedeniyle KDV iadesi ve mahsuplaşma.