SOSYAL GÜVENLİK DENETİM VE KONTROL HİZMETİ

SOSYAL GÜVENLİK-SGK DANIŞMANLIĞI

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

• İşyeri ve sigortalılar ile ilgili bildirim işlemlerinin mevzuata uygunluğu kontrolü
• Primler ve prime esas kazançların mevzuata uygunluk kontrolü
• MUH-SGK bildirimleri süreçlerinin yönetimi

*İş kazası halinde meydana gelebilecek sorunların en uygun şekilde çözümü konusunda destekte bulunulması,
şeklinde hizmetler veriyoruz
• İdari para cezası hukuki süreçlerinin yönetimi
• İşkolu kodlarının mevzuata uygunluğunun yönetimi

• Mevzuat güncellemelerinin takibi ve geçmişe dönük kontrolü

*Kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin uygulamaları

*Kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin ödemelerinin SGK ve İŞKUR ile uyumunun sağlanması

Asgari İşçilik Uygulamaları Danışmanlık Hizmetleri

• Özel İnşaat konulu işlerde asgari işçilik uygulaması yönetimi
• İhale konusu işlerde asgari işçilik uygulaması yönetimi

*Salt işçilik ve malzemeli işçilik faturalarının analizi,
• Asgari işçilik denetimlerinde danışmanlık
• Asgari işçilik oranına itiraz, uzlaşma ve yargı yoluna gidilmesi süreçlerinin yönetimi

*Analiz sonucunda, ilişiksizlik belgesinin alınması için fatura incelemesi ya da ünitede sonuçlandırma tercihinden hangisinin işveren lehine olduğunun değerlendirilmesi
• İlişiksizlik yazısı süreçlerinin yönetimi
• İlişiksizlik yazısına esas olmak üzere SMMM/YMM raporu düzenlenmesi

İstihdam Teşvikleri Danışmanlık Hizmetleri

• Güncel istihdam teşviklerinden işverenlerin istisnasız tam ve eksiksiz olarak yararlanması süreçlerinin yönetimi.
• Bölgesel Teşvikler, Yatırım Teşvikleri, Ar-ge Teşvikleri, Özel kanunla getirilen teşvikler konusunda süreçlerin yönetimi.

• Ücret bordolarının kontrolü
• Ücret bordosunda olması/olmaması gereken ödemelerin kontrolü
• Primden istisna ödemelerin tespiti
• APHB-MUHSGK bildirimlerinin işyeri kayıt ve belgeleri ile mutabakat kontrolü
• İşyeri kayıtlarının mevzuata uygunluk denetimi
• Tespit edilen sosyal güvenlik risklerinin raporlanması

• İşyeri kayıt ve belgelerinin resmi denetim öncesi kontrol edilerek denetime hazır hale getirilmesi

• Resmi denetimlerinde mevzuat ve süreç yönetimi desteği
• Denetim raporlarındaki aksaklıkların giderilmesi yönünde takip
• Denetim raporlarındaki yaptırımlara yazılı itiraz ve sonuç değerlendirmesi
• Denetim raporlarına karşı hukuki yola giderilmesi hususunda süreç yönetimiA

Emeklilik Danışmanlık Hizmeti (Şirket ortağı)

• Şirket yöneticilerin sigortalılık statülerinin belirlenmesi
• Şirket yöneticilerinin emekli maaşlarına yönelik strateji geliştirilmesi

İş Hukuku Danışmanlığı

• Fesih, işe iade, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, yıllık izin gibi konularda işverenlere danışmanlık yapılarak görüş ve önerilerde bulunulması,

• İşyerinin mevcut İş hukuku ile ilgili belgelerinin eksiklik/fazlalıklarının incelenerek analiz edilmesi

*İş sözleşmeleri, işyeri yönetmeliği, yazışma ve tutanak şablonlarının işverence hazırlanmasında yardımcı olunması,

* İşveren-işçi uyuşmazlıklarında teknik destekte bulunulması, görüş ve önerilerde bulunulması,
• Müfettişler ile denetmenler tarafından işyerinde yapılan teftiş, inceleme ve denetimlerde işverenlere danışmanlık yapılarak görüş ve önerilerde bulunulması,
• İşyerinde özlük dosyalarının mevzuata uygunluğunun denetimi.
*İş kanunu bağlamında işyerindeki tüm uygulamaların kanunilik ve Yargıtay kararlarına uygunluğunun kontrolü ve uygunluğunun sağlanması yönünde çalışılması

*Kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin uygulamaları

*Kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin ödemelerinin SGK ve İŞKUR ile uyumunun sağlanması

*Beyaz yaka/mavi yaka, kadın/erkek işçi gibi çalışanlara göre değişebilen mevzuata uyum kontrolü