Sayı: 2021-3                                                                                                              

Konu: Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Finansman Gider Kısıtlaması Getirilmesi Hk.

04.02.2021 tarih 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 tarih 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere;

  • Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, 
  • Öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin, 
  • Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, 
  • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır.

Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri kapsam dışında olup, 2021/ 1’inci Geçici Vergi Dönemi Beyanlarından itibaren dikkate alınarak uygulanması gerekmektedir

Finansman gider kısıtlamasının hesaplanmasına yönelik ÖRNEK aşağıda verilmektedir.

ÖRNEK HESAPLAMA:

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI HESAPLAMA TABLOSU (ÖRNEK)

1

SERMAYE

200.000,00

2

BORÇ TUTARI

300.000,00

3=(2-1)

FARK (ÖZ KAYNAĞI AŞAN KISIM)

100.000,00

4

ÖDENEN FAİZ TUTARI

50.000,00

5=(3/2)

FİNANSMAN GİDERİ ORANI

0,33

6=(4*5)

FİNANSMAN GİDERİ TUTARI

16.500,00

7=(6*10/100)

FİNANSMAN GİDERİ KISITLAMASI (KKEG)

1.650,00

*Gider kısıtlaması; faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı vb. gider ve maliyetlere uygulanır.

Saygılarımla                                                              

Uğur DOĞAN

Yeminli Mali Müşavir

Sinerji Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik