Sayı: 2021-6                                                                                                              

Konu: Kurumlar Vergisi Oranın Değişmesi Hk.

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11’inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü madde ile kurumlar vergisi oranı 2 yıllık süre için yükseltilmiş bulunmaktadır.

Kanuna eklenen geçici maddeye göre, kanuni oran olan %20, kurumların 2021 yılı hesap  dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı hesap dönemine ait kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanacaktır. Yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığı taktirde, kurumlar vergisi oranı 2023 başından itibaren tekrar kanuni seviyesi olan %20’ye düşecektir. İki yıl için artırılan oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.

Mezkur Kanun’un “Yürürlük” maddesine göre, Kanun’un 11’inci maddesi 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

            Buna göre;

            1. Kurumlar Vergisi Oranı:

            Geçici 13’üncü maddeye göre,

            a) Hesap dönemi takvim yılı olan kurumlarda;

            -   2021 yılı kazançları için %25

            -   2022 yılı kazançları için %23

            b) Özel hesap dönemi olan kurumlarda;

            -   2021 yılında başlayan hesap dönemleri için %25

            -   2022 yılında başlayan hesap dönemleri için %23

            c) 2023 yılı başından itibaren %20 (Özel hesap dönemi olanlarda 2023 yılında başlayan dönemler için)

            2. 2021 yılı için Geçici Vergi Oranları:

            Buna göre, 2021 yıl geçici vergi dönemleri için uygulanacak oranlar aşağıdaki gibidir:

            Birinci geçici vergi dönemi                                                     : %20

            İkinci, üçüncü ve dördüncü dönem geçici vergi dönemi         : %25

Her ne kadar birinci dönem için % 20 oranı uygulanacak olsa da, geçici vergi kümülatif esasta hesaplandığından, netice itibariyle 2021 yılı kazançları için %25 oranı uygulanmış olacaktır.      

Saygılarımla…

Uğur DOĞAN

Yeminli Mali Müşavir

Sinerji Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik