Sayı: 2023-4

Konu: Tam mükellef kurumların kendi hisselerini iktisap etmeleri halinde dağıtılmış sayılan kar paylarına ilişkin stopaj oranında değişiklik hk.

Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/4 fıkrası uyarınca, tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları;

  • Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
  • İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,
  • İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacağı ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacağı düzenlenmiştir.

14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda, dağıtılmış kar payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanan stopaj oranı %15’ten %0’a indirilmiştir.

Diğer yandan, bu düzenlemenin tam mükellef kurumların kendi hisselerini iktisap etmeleri halinde dağıtılmış sayılan kar paylarına ilişkin olduğunu ve normal kar payı dağıtımlarında uygulanan %10 stopaj oranında herhangi bir değişiklik yapılmadığını ayrıca vurgulamak isteriz.

Saygılarımla,

Uğur DOĞAN

Yeminli Mali Müşavir

Sinerji Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik