Sayı: 2023-5

Konu: 20 Şubat 2023 Günü Sonuna Kadar Beyan Edilmesi Gereken Değerli Konut Vergisi Hk.

2022 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 2022 yılında 6.173.000 Türk lirasının üzerinde olanların 2023 yılında değerli konut vergisi (DKV) beyannamesi vermesi gerekiyor. 

Bu konutlar için 20 Şubat 2023 günü sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödenmelidir.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30.12.2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) ile, DKV’ye tabi olacak meskenlerin 2023 yılında uygulanacak alt sınır değeri ile vergi tarifesi de aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1- Emlak Vergisi Kanunu’nun 42’nci Maddesinde Yer Alan Tutarın Tespiti:

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 29’uncu maddeye göre belirlenen bina vergi değeri belli bir tutarın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

Bu tutar;

2020 yılı için 5.000.000 TL

2021 yılı için 5.227.000 TL ve 

2022 yılı için 6.173.000 TL olarak uygulanmıştır.

82 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğiyle söz konusu tutar, 2022 yılına ait tutarın 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 oranında artırılması suretiyle 9.967.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre;

Emlak Vergisine esas bina değeri 2022 yılında 6.173.000 TL’yi geçenlerin 2023 yılında, Emlak Vergisine esas bina değeri 9.967.000 TL’yi geçenlerin ise 2024 yılında beyan edilmesi gerekmektedir.

2- Emlak Vergisi Kanunu’nun 44’üncü Maddesinde Yer Alan Vergi Oranlarına Esas Mesken Nitelikli Taşınmaz Değerlerinin Alt ve Üst Sınırlarının Tespiti (2023 yılı vergilendirme dönemi DKV vergi tarifesi):

9.967.000 TL ile 14.951.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

9.967.000 TL’yi aşan kısmı için Binde 3

19.936.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil)

14.951.000 TL’si için 14.952 TL, fazlası için Binde 6

19.936.000 TL’den fazla olanlar

19.936.000 TL’si için 44.862 TL, fazlası için Binde 10

3- DKV’de Belli Başlı Bazı Hususlar

  • DKV sadece mesken/konut niteliğindeki binalar/gayrimenkuller için geçerlidir. İşyeri, boş arsa, arazi gibi gayrimenkuller bu verginin kapsamına girmemektedir.
  • DKV’de meskenin, Emlak Vergisine esas bina değeri esas alınmaktadır. Bu değer, meskenin bulunduğu yer belediyesinden temin edilir.
  • 2022 yılı Emlak Vergisine esas bina değeri 2022 için asgari sınır olan 6.173.000-TL’den az olan meskenler 2022 yılında DKV’den muafttır. Bunlar için 2023 yılında herhangi beyanname veya bildirim verilmez.
  • DKV’nin mükellefi meskenin maliki veya intifa hakkı sahibi olan gerçek ya da tüzel kişilerdir, beyanname bunlar tarafından veya bunlar adına verilir.
  • Türkiye sınırları içinde DKV kapsamına giren mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların DKV kapsamına giren en düşük değerli mesken nitelikli taşınmazı DKV’den muaftır.
  • Beyanname ve bildirim örnekleri Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ekinde mevcuttur.

 

Saygılarımla,

Uğur DOĞAN

Yeminli Mali Müşavir

Sinerji Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik