Sayı: 2023-7                                                                                                                                   20.03.2023

Konu: İmalat Sanayinde, Ar-Ge-Yenilik-Tasarım Faaliyetinde Kullanılan ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İktisap Edilen İktisadi Kıymetlere Sağlanan KDV ve Kurumlar Vergisi Avantajı Hk.

1-Faydalı ömrünün yarısı dikkate alınarak amortisman hesaplanabilen iktisadi kıymetlere ilişkin düzenleme

Bilindiği üzere 01.05.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 7103 Sayılı Kanun ile VUK’a eklenen Geçici 30’uncu madde 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınarak amortisman hesaplanabilecek iktisadi kıymetlere ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Diğer taraftan 7338 sayılı kanunla 26/10/2021’den 31/12/2023 tarihine (bu tarihler dahil) kadar iktisap edilen bu iktisadi kıymetler için süre genişletilmişti. Süredeki bu genişletmeyi dikkate aldığımızda;

01.05.2018-31.12.2019 ile 26.10.2021-31.12.2023 tarihleri arasında iktisap edilen

- 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya

- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere,

- Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için

uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315’inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

2- İmalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanların münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası düzenlemesi

01.05.2018 tarihinden itibaren;

- 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılan veya

- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara,

münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2024 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır (süre en son 6583 sayılı CB kararı ile bu tarihe kadar uzatılmıştır)

Kanun maddesinin devamında

“Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32’nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.”

hükmü düzenlenmiştir.

3- VUK’un Geçici 30 ve KDVK’nın Geçici 39. Madde kapsamındaki görüş ve tavsiyelerimiz

İçinde bulunduğumuz enflasyonist dönemi göz önünde bulundurduğumuzda, iktisadi kıymetlerin hem KDVK Geçici 39. Madde kapsamında KDV istisnalı olarak iktisabı hem de VUK’un Geçici 3o. Maddesi kapsamındaki faydalı ömürlerin yarısını dikkate almak ve iki kat amortisman ayırmak suretiyle bu iktisadi kıymetleri itfa etmenin mükelleflere avantaj saylayacağını düşünmekteyiz.

Dolayısıyla CB kararı eki listesinde (CB kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz) yer alan iktisadi kıymetlerin maddelerde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla;

-31.12.2024 tarihine kadar KDV istisnalı olarak alınabileceğini,

-2022 hesap döneminde amortismanını iki kat ayırmak suretiyle itfa etmenin avantajının olduğu hususu,

göz önünde bulundurulmalıdır.

İlgili CB kararı: https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/2018_11674bkk.pdf

 

Saygılarımla,

Uğur DOĞAN

Yeminli Mali Müşavir

Sinerji Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik