Sayı: 2021-5                                                                                                   

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (9/1) inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla kısmi tevkifat uygulamasında yeni düzenleme ve değişiklikler gidilmiştir.

 Söz konusu Tebliğ ile;

-Kurumsal nitelikleri dikkate alınarak, sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de belirlenmiş alıcı statüsüne dahil edilerek, bunlara Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile kısmi tevkifat kapsamına alınan işlemlerde tevkifat uygulama yükümlülüğü getirilmiştir.

-Mevcut durumda, sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilmesi halinde (3/10) oranında KDV tevkifatına tabi bulunan yapım işlerinde, yapılan düzenleme ile tevkifat oranı (4/10) olarak belirlenmiş ve ayrıca KDV mükelleflerine ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde bulunan yapım işleri de tevkifat kapsamına alınmıştır.

-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır.

-Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işlerine ilişkin tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır.

-Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerine ilişkin tevkifat oranı (7/10)’dan (9/10)’a çıkarılmıştır.

-KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yapılan karayoluyla yük taşımacılığı faaliyetleri, 2/10 tevkifat oranı ile, kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır.

-Baskı ve basım hizmetlerine ilişkin tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır.

-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulaması getirilmiştir.

-Ticari reklam hizmetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, tüm KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan ticari reklam hizmetleri (3/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulaması getirilmiştir

-KDV tevkifatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranacaktır.

Saygılarımla…

                                                               Uğur DOĞAN

                                                                Yeminli Mali Müşavir

                                                               Sinerji Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

KDV TEVKİFAT KAPSAMINDA GİREN HİZMETLER

1MART2021'E KADAR

1MART2021'E SONRA

BELİRLENMİŞ ALICILAR

KDV MÜKELLEFİ OLANLAR

BELİRLENMİŞ ALICILAR

KDV MÜKELLEFİ OLANLAR

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetleri

3/10

-

4/10

-

Belirlenmiş Alıcılar Dışındaki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

-

-

-

4/10

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

9/10

-

9/10

-

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım
hizmetleri

5/10

-

7/10

-

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri

5/10

-

5/10

-

İşgücü temin hizmetleri

9/10

9/10

9/10

9/10

Yapı denetim hizmetleri

9/10

9/10

9/10

9/10

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

5/10

5/10

7/10

7/10

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri

-

9/10

-

9/10

Spor Klüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler

9/10

9/10

9/10

9/10

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri

7/10

7/10

9/10

9/10

Servis taşımacılığı hizmeti

5/10

5/10

5/10

5/10

Yük taşımacılığı hizmeti

-

-

2/10

2/10

Her türlü baskı ve basım hizmetleri

5/10

5/10

7/10

7/10

Ticari Reklam Hizmetleri

-

-

3/10

3/10